Coming up on the next Guth nan Gàidheal (Feb 24)

User avatar
Steaphanaidh Carlyle
Site Admin
Posts: 1435
Joined: April 13th, 2012, 1:18 am
Location: Columbia, MD
Contact:

Coming up on the next Guth nan Gàidheal (Feb 24)

Postby Steaphanaidh Carlyle » February 20th, 2015, 10:17 am

AnSaoghalAgainne-621x372.jpg
AnSaoghalAgainne-621x372.jpg (85.5 KiB) Viewed 15368 times


Air an ath-phrògram de "An Saoghal Againne le Mìcheal MacAoidh":

Àdhamh O'Broin, a'bruidhinn air - chan ann air an dràma a tha ri fhaicinn air an television anns a bheil e an sàs - ach air dualchainnt, agus an tè luachmhor aige fhèin, a tha an cunnart a dhol à bith.

Cuideachd, cuiridh sinn fàilt' air Davine Sutherland, agus i a'cur ris a'phrògram le òraid bheag gach prògram - an turas seo, mu mhìosachan na Gàidhlig.

Agus! Bàrdachd mu làithean grianach an t-Samhraidh, airson togail a thoirt dhuibh a tha fuiling fuachd agus dubhachd a'Gheamhraidh. Nach eil e seachad fhathast???

*

Next on "An Saoghal Againne with Michael Mackay":

Adhamh O' Broin, speaking about - no, not that certain drama on TV - but about dialects, and how his own precious one is in danger of extinction.

Also, we welcome Davine Sutherland who will be presenting a short piece each program - this time, about the Gaelic calendar.

And! This program's poetry piece is about sunny summer days, to lift your cold, wintry spirits. Isn't this winter over yet??

*

http://gng.acgamerica.org/

Steaphanaidh Carlyle

Return to “General Chatter”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest