Page 1 of 1

Mìosachan 2014 - 2014 Calendar

Posted: December 1st, 2013, 6:35 am
by GunChleoc
Eilean àlainn mo chridhe 's tu Muile mo ghràidh
An tìr tha fo choilltean le beanntan cur sgàil ...


Image

Thàinig an Dùbhlachd oirnn a-rithist! Mar sin, seo am mìosachan 2014 dhuibh is gach dealbh air a thogail ann am Muile. Tha e an-asgaidh mar as àbhaist, ach feumaidh sibh fhèin a chlò-bhualadh. Seo far am faigh sibh e.

It's December again! So, here's the 2014 calendar for you with pictures from Mull. It's free like always, but you have to print it yourself. Get it here.

Re: Mìosachan 2014 - 2014 Calendar

Posted: December 1st, 2013, 9:27 am
by Janice Chan
Mòran taing!

Re: Mìosachan 2014 - 2014 Calendar

Posted: December 2nd, 2013, 7:41 am
by Steaphanaidh Carlyle
Mòran taing. Tha sin àlainn!

Re: Mìosachan 2014 - 2014 Calendar

Posted: December 2nd, 2013, 8:34 am
by GunChleoc
Tha mi toilichte gun còrd e ruibh :)

Re: Mìosachan 2014 - 2014 Calendar

Posted: December 3rd, 2013, 5:53 am
by GunChleoc
Fhuair mi post-d o Mhuileach ag innse dhomh nach robh a h-uile ainm-àite mar bu chòir. Tha mi duilich mu seo is chuir mi gu ceart iad:

I got an e-mail from a Muileach telling me that not all placenames were correct. I apologise for that and I have corrected them:

Gorstan -> Goirstean
Loch Donn -> Loch Dona
An Salen -> Sàilean Ruadh Chaluim Chille